TS-0236.jpg

TS-0236 主席单元

TS-W101A.jpg

TS-W101A 代表单元

TS-W101.jpg

TS-W101 主席单元

TS-W100.jpg

TS-W100 会议主机

TS-0670H-8.docx

同传主机 TS-0670H-8

TS-W203.docx

TS-W203 充电箱

TS-W209.docx

TS-W209 表决器

TS-W205.docx

TS-W205 控制主机

TS-W200R.docx

TS-W200R 软件

TS-W102A.jpg

TS-W102A 代表单元

TS-W102.jpg

TS-W102 主席单元

TS-W100MS.docx

TS-W100MS 会议主机

TS-0699.docx

TS-0699 摄像跟踪主机

TS-8304A TS-8304B1 TS-8304B2.docx

多媒体会议终端主机 TS-8304A/TS-8304B1/TS-8304B2

TS-8300B.docx

TS-8300B 控制主机 ( 服务器)

TS-8300A.docx

TS-8300A 控制主机 ( 服务器)

TS-8202A.docx

TS-8202A 无纸化升降器

TS-F156MT TS-F173MT-2017新.jpg

TS-F173MT 无纸化升降器

TS-0202.jpg

TS-0202 主席单元/TS-0202A 代表单元

TS-8402A-01.jpg

TS-8402A 无纸化一体机升降器

TS-W111.jpg

TS-W111 发射器

TS-8401A

TS-8401A 无纸化一体机升降器

TS-0223A.jpg

TS-0223A 代表单元

TS-0223.jpg

TS-0223 主席单元

TS-8300R-2

TS-8300R 软件(无纸化多媒体会议管理平台软件)

TS-F156MT TS-F173MT-2017新.jpg

TS-F156MT 无纸化升降器

TS-8308.jpg

TS-8308 流媒体服务器

TS-8300.jpg

TS-8300 控制主机(服务器)

TS-0236A.jpg

TS-0236A 代表单元

TS-8209.jpg

TS-8209 电子桌牌

TS-0670HS-1.jpg

TS-0670HS 辐射面板

TS-0698.jpg

TS-0698 摄像跟踪主机

TS-0670HC.jpg

TS-0670HC 充电箱

TS-0221DC

TS-0221DC 适配器

TS-0221-01.jpg

TS-0221 扩展盒

TS-02RD.jpg

TS-02RD 写卡器

TS-8C120.jpg

TS-8C120 会议系统主机

TS-0670HY

TS-0670HY 翻译台

TS-0670HD.jpg

TS-0670HD 接收单元

TS-0627A

TS-0627A 代表单元

TS-0627

TS-0627 主席单元

TS-0626A.jpg

TS-0626A 代表单元

TS-0626.jpg

TS-0626 主席单元

TS-0622A.jpg

TS-0622A 代表单元

TS-0622.jpg

TS-0622 主席单元

TS-0621A.jpg

TS-0621A 代表单元

TS-0621.jpg

TS-0621 主席单元

TS-0602A

TS-0602A 代表单元

TS-0602.jpg

TS-0602 主席单元

TS-0205A.jpg

TS-0205A 代表单元

TS-0205.jpg

TS-0205 主席单元

TS-0203A.jpg

TS-0203A 代表单元

TS-0203.jpg

TS-0203 主席单元

TS-0670H.jpg

TS-0670H-16 同传主机

TS-0604ME.jpg

TS-0604ME 扩展主机

TS-0604M.jpg

TS-0604M 会议系统主机

TS-0200ME.jpg

TS-0200ME 会议系统主机

TS-0200M-1.jpg

TS-0200M 会议系统主机

TS-W180.jpg

充电器 TS-W180

TS-W113.docx

TS-W113 8口 PoE 百兆交换机

TS-8201A TS-F173T.jpg

TS-F173T 无纸化升降器